ฐานข้อมูลงานวิจัย (ไทย)

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
Description: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TKC e-Thesis) จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อ จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการและเผยแพร่ในการนำไปใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
Website: http://www.tkc.go.th
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)