ฐานข้อมูลงานวิจัย (ไทย)

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
Description: ฐานข้อมูล TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยสามารถ Download รายงานวิจัยฉบับเต็มได้เฉพาะเครือข่ายที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
Website: http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)