Picture of Admin EL-YRU
ขอเชิญอบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
by Admin EL-YRU - Friday, 5 December 2008, 08:56 AM
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาในการใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติก่อนสู่ตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2552 ระดับชั้นปี 4 รหัส 48 และ นักศึกษาปี 3 รหัส 49  [รายละเอียดเพิ่มเติม ...]