รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

Courses 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2556This course requires an enrolment keyInformation
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1 2/2556 (อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)This course requires an enrolment keyInformation
4112458-วิศวกรรมซอฟต์แวร์-1/56(อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)This course requires an enrolment key
4112107-โครงสร้างข้อมูล-1/56(อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)This course requires an enrolment keyInformation
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์_2_55 (อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)This course requires an enrolment keyInformation
4112471 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (2_2555) อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะThis course requires an enrolment keyInformation
4112325 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์This course requires an enrolment keyInformation
4112456-เทคโนโลยีไร้สายThis course requires an enrolment keyInformation
4112471 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/54 (อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)This course requires an enrolment keyInformation
 4112477 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์This course requires an enrolment keyInformation
4112458 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/55 (อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)This course requires an enrolment keyInformation