รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)

Courses 
4112214 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1/56 (อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ)This course requires an enrolment keyInformation
4112342 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ.แพรวศรี เดิมราช)This course requires an enrolment keyInformation
4112460 ปัญญาประดิษฐ์ This course requires an enrolment keyInformation
4112138 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ This course requires an enrolment keyInformation
4112144 แพลตฟอร์มเทคโนโลยีInformation
4112458 วิศวกรรมซอฟต์แวร์This course requires an enrolment key
4112325 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Information
4112342 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์This course requires an enrolment key
4112432 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บThis course requires an enrolment keyInformation
4112339 การจัดการระบบปฏิบัติการ This course requires an enrolment keyInformation
4112473 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ This course requires an enrolment keyInformation
4112478 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศThis course requires an enrolment keyInformation
4124906 โครงการนักศึกษา (รหัส 49-50)This course requires an enrolment key
4112322 ระบบปฏิบัติการ This course requires an enrolment keyInformation
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ This course requires an enrolment keyInformation