Courses 
ความจริงของชีวิต (อาจารย์สายใจ เบ็ญโส๊ะ ผู้สอน)Information
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (อ.พชรวรรณ และคณะ)This course requires an enrolment keyInformation
ปัญหาสังคม (ซูลฟีกอร์ มาโซ)This course requires an enrolment keyInformation
วิถีโลก (อ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์)Information
ภูมิปัญญาไทย (อ.ซุลฟีกอร์ มาโซ)This course requires an enrolment keyInformation
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (อ.มะพาริ กะมูนิง)This course requires an enrolment keyInformation
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (อ.พยุงศักดิ์ พงศาปาน)This course requires an enrolment keyInformation
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (อ.พยุงศักดิ์ พงศาปาน)This course requires an enrolment keyInformation
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก (อ.พยุงศักดิ์ พงศาปาน)This course requires an enrolment keyInformation
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (อ.พยุงศักดิ์ พงศาปาน)This course requires an enrolment keyInformation
การสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน (อ.ศรีประไพ อุดมละมุล)This course requires an enrolment keyInformation
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมThis course requires an enrolment keyInformation